Борба с гризачи



 • 107.00лв.

 • 190.00лв.

 • 74.00лв.

 • 95.00лв.

 • 108.00лв.

 • 51.00лв.

 • 55.00лв.

 • 162.00лв.

 • 32.00лв.

 • 15.00лв.

 • 15.00лв.

 • 38.00лв.




Ветеринарно-санитарните правила, разработени в съответствие с българската и европейска законодателна уредба, изискват от земеделските и животновъдни стопанства да предприемат адекватни и ефективни действия по дератизация. Настоящата категория ви предлага модерни и ефикасни уреди против гризачи, включително срещу подземните вредители (къртици, сляпо куче), на изключително изгодна цена.

Кои мерки е редно да интегрирате в своето стопанство?

Продуктите ни са подбрани така, че да отговорят на нуждите и изискванията и на малките частни стопанства, и на големите животновъдни ферми. Сборът от механични приспособления и електронни устройства за прогонване на вредителите, ви позволява да изберете метода, който намирате за най-удачен в конкретния случай.

Законът за ветеринарномедицинската дейност залага на няколко различни метода за защита:

 • Бариерна дератизация – поставяне на препятствия, предотвратяващи навлизането на гризачите в сгради, конструкции, помещения;
 • Дератизационни мероприятия, включващи набор от процедури за елиминиране на цялата популация от плъхове, мишки, къртици и др.;
 • Използване на родентициди – химикали, съдържащи ефикасни вещества за унищожаването на вредителите.

Превенцията си остава ключов момент в дератизационните мероприятия. Превантивните мерки целят да предотвратят и премахнат редица инфекциозни болести по животните, чийто източник могат да бъдат гризачите. Необходимо е също да се предприемат действия за предотвратяване на тяхната миграция и създаване на неблагоприятни условия за заселване.

Превенцията включва използването на контейнери за съхранение на зърно, изработени от материали, които не могат да бъдат повредени от вредителите. Задължително е и въвеждане в употреба на плътно затварящи се контейнери за съхранение на промишлени, хранителни и битови отпадъци и редовното им почистване.

Всяко стопанство следва да извърши запечатване с помощта на метална мрежа на местата за преминаване, включително комуникационни отвори в тавани, стени и огради. Фермерите следва да изключат възможността за проникване на вредители в свободни пространства, като
инсталират възпиращи устройства и уреди срещу гризачи (ултразвукови, електрически и др.).

За унищожаване на отделни индивиди, максимално ефективен уред против гризачи си остава механичният, а вече и електрическият капан. Капаните, използващи електричество са разделени на такива за плъхове и такива за мишки. Различават се като големина на корпуса на съответното устройство, но принципът им на работа си остава един и същ.

Независимо дали ще бъдат използвани капани или родентицидни препарати, дератизацията се извършва на три етапа. Първо е необходимо да се направи обстойно изследване на обекта, за да се установи наличие на вредителя. При установяване на дори малка по численост популация, е необходимо да се предприемат адекватни и ефективни действия по нейното пълно унищожаване. Последният етап включва инспекция и оценка на ефективността на проведените мероприятия.

Механичен или електрически уред за гризачи се използва на места, където химическите средства са неприложими – например в складове за съхранение на реколтата и в обори, където се отглеждат селскостопански животни. Нежелана е употребата на родентициди и за борба с подземните видове – къртици, сляпо куче и т.н.

Мероприятията следва да се проведат по начин, гарантиращ пълното унищожаване на съответните видове, обитаващи територията на обекта или максималното намаляване на числеността им в първия етап от обработките. Важно е постигнатите резултати да се запазят за колкото е възможно по-дълъг период от време, което означава, че някои от уредите остават в непрекъсната работна готовност.

Дератизационните операции включват прилагане на физически и химически методи – поединично и заедно, когато това е възможно. Физическите методи залагат на залавяне и отблъскване, като за целта се използват две групи средства – устройства за прогонване и приспособления тип капан. Ултразвуковите излъчватели са хуманно средство за защита, което обаче не показва особена ефективност при реално нашествие на свръх големи популации.

Химичните препарати представляват родентициди, съдържащи антикуагуланти и примамки с витамин D3. Химикалите не бива да застрашават околната среда и здравето на хора и животни, поради което е категорично забранено използване на бактериални методи и отрови с остро действие. За да се осигури нужната ефективност на мероприятията, все повече обекти залагат на различни видове уреди за гризачи.

Мерките за унищожаване на гризачите се извършват едновременно във всички сгради, съоръжения, помещения на съоръжението и в прилежащата територия, обитавана от даден вид гризач. Провеждат се при необходимост, но не по-рядко от веднъж на всеки два месеца.

По време на периодите на миграция на различните биологични видове (април, началото на септември - началото на ноември) е необходимо да се извърши бариерна дератизация с родентициди или ултразвуков уред срещу гризачи директно по периметъра на сградите, конструкциите и прилежащите територии.

Продуктите, представени в раздела отговарят на ветеринаро-санитарните наредби, касаещи селскостопанския отрасъл.

Виж още