Поилки и хранилки за овце и кози  • Цена по запитване

  • Цена по запитване

  • Цена по запитване

  • Цена по запитване

  • Цена по запитване
Овцевъдството и козевъдството в страните от ЕС се окрупнява, което означава, че малките стопанства изчезват, но на тяхно място се появяват големи животновъдни комплекси, в които се отглеждат и развъждат голям брой животни, грижите за които изискват наличие на многочислен персонал. Системите за хранене и поене – поилки и хранилки за овце и кози, позволяват на стопаните да улеснят процесите и да ги направят по-ефективни и финансово рентабилни.

С какво се характеризират съвременните системи за хранене?

Проектираните и произвеждани днес хранилки и поилки за дребни преживни животни са изцяло съобразени както с нуждите, така и с поведението на животните. Хранещото се и пиещо животно се нуждае от защита, затова системите от ново поколение са обособени под формата на индивидуални боксове или преградени места за хранене.

Хранилките за кози и овце позволяват да се постигне добро планиране на хранителните ресурси, като се намалят загубите, поради стъпкване и повреждане на фуражите. Една добре управлявана и контролирана система използва методите на идентификация чрез електронен код, осъществявайки своевременно подаване на храна на дадено животно при приближаването му до яслите.

Автоматизираните и дори ръчно зарежданите хранилки позволяват да се осигури оптимално хранене, така че животните да не са нито недохранени, нито прехранени. С този метод се гарантират постоянни нива на млеконадоя, като количеството и качеството на млякото също се поддържат в необходимите норми.

Хранещите системи са прекият път към финансова рентабилност на овцевъдните и козевъдни стопанства. Те позволяват да се ограничат загубите и повиши производителността, включително чрез проследяване здравословното състояние на животните. Съвременните автоматични хранилки за овце и кози следят за количествата поета храна, регистрирайки по този начин начални симптоми на болестни състояния.

За фермите, които планират да увеличат своите стада, едни от най-ефективните решения са изцяло автоматизираните фуражни вагони. Тяхното движение се осъществява по релсов път, посредством монтирани на тавана конструкции. Вагоните разпръскват фуражите в яслите десетки пъти дневно, освобождавайки персонала от изпълнение на това задължение.

Неограничен достъп до прясна вода за всяко животно

Специализираните за агро сектора поилки осигуряват достъп до прясна вода за всяко от животните, отглеждани в дадена овцеферма. Как ще бъде поена дадена група животни, се определя от нейната категория, възраст и методи на отглеждане. Поилките се разпределят така, че от всяко съоръжение да може да се поят определен брой овце или кози.

Индивидуалните поилки са особено необходими за малките агнета, отглеждани в боксове до тяхното отбиване. Водопойните корита по правило се разполагат встрани от хранителните площадки. За да се обособи индивидуално място за пиене на всяко животно от стадото, преградните конструкции трябва да присъстват. Изключение са само случаите, когато кози или овце са отделени в индивидуални помещения.

Изискванията към съвременните поилки и хранилки за овцевъдните и козевъдните стопанства не са никак малко. Те следва да са изработени от здрави, устойчиви на корозия, но и нетоксични материали. Металните елементи трябва да бъдат свързани по начин, който не компрометира здравината на конструкцията. Покритията се иска да бъдат трайни и отговарящи на нормите за безопасност.

Хранителните и поилни съоръжения, предлагани от нас са дълготрайни, функционални и подлежат на всякакви методи на почистване и дезинфекция. Предоставят се заедно със сертификат за съответствие с установените стандарти и документ за произход.

Виж още