Хигиена – овцевъдство и козевъдство


Подкатегории:

Изискванията по отношение на хигиенните мерки в овцевъдството и козевъдството нарастват постоянно, така че продукцията на всяко стопанство (месо и мляко) да бъде максимално чиста от замърсители, с висока хранителна стойност и безопасна за консумация. Средствата и методите за хигиена при оглеждането на овце и кози не се различават драстично от тези при другите селскостопански животни.

Осигуряване на здравословна и комфортна среда

Отглеждането на селскостопански животни, и в частност на кози и овце, е все повече фокусирано върху осигуряването на здравословна и комфортна среда. Модерните стопанства са инвестирали солиден финансов ресурс в автоматизиране на процесите на по хранене, доене, поене и хигиенизация. Така директивите за чиста среда могат да се изпълнят без да се налага увеличаване на персонала.

Говорейки за поддържане на оптимална хигиена в една овцеферма, е редно да уточним, че това включва множество процеси, касаещи почистване и дезинфекция както на помещенията, така и на цялото оборудване. Почистването на помещения, боксове и съоръжения се прави ежедневно, за да се ограничи събирането на гризачи и паразити, както и развитието на болестотворни микроорганизми.

Премахването на остатъчна храна и оборски тор все по-рядко се извършва на ръка. За агро сектора са разработени специални събиращи машини с механичен, пневматичен и хидравличен принцип на работа. Използват се ръчни или механични устройства за остъргване (скрепери), а в по-модерните ферми, и хидравлични почистващи системи, извършващи принудително измиване.

Дезинфекцията се изпълнява с полагане на специални детергенти посредством пръскачки с високо налягане. За целта се използват специални ветеринаро-медицински препарати с възможност за дълбоко проникване и с дълъг остатъчен ефект. За ограничаване разпространението на зарази, в оборите следва периодично да бъдат извършвани дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни мероприятия.

При заплахи от заразни болести по съответния животински вид, дезинфекцията обхваща не само инфраструктурата на стопанството, но и самите животни. Дезинфекционните площадки и корита спират ефективно пренасянето на заразата чрез копитата. Тези процедури не са изключение, а част от оперативния план по хигиена на всяко стопанство.

Хиената касае в голяма степен и доилните машини. Процесите при повечето разработки са напълно автоматизирани, като вакуумните агрегати за доене извършват автоматично измиване на вимето преди доене, и също така автоматична дезинфекция след издояване. Хигиенните норми разглеждат също начините на почистване на контейнерите за съхранение и охлаждане на млякото.

Работното облекло на персонала и обувките са друг вид номенклатура, която следва да се поддържа в състояние, недопускащо пренасяне на зарази и паразити в обора, доилните зали и боксовете за новородените животни. Добрите ветеринаро-санитарни практики налагат наличие на поне един уред за почистване и дезинфекция на обувки. Тези машини са под форма на конструкция с тръбна система за директно подаване на вода и дезинфекционен разтвор.

Инсектицидните и дератизационни препарати са едни от задължителните средства за поддържане на високо ниво на хигиена при отглеждането на кози и овце. По отношение на биологичното им действие, те са предимно контактни инсектициди, характеризиращи се с много висока селективна активност, ниска токсичност за топлокръвните и бърз разпад.

Изборът на техническото съоръжение за инсектицидна обработка зависи от големината на участъците подлежащи на обработка, от достъпността на местата за работа и видовете насекоми, срещу които ще се извършва обработката. От значение са и свойствата и формата на прилагане на инсектицидния препарат. За дезинсекция най-често се използват регламентирани пръскачки и аерозолни апарати.

Виж още