Съхранение и охлаждане на мляко  • Цена по запитване

  • Цена по запитване

  • 395.00лв.

  • 395.00лв.

  • Цена по запитване

  • Цена по запитване
Единственият начин да се гарантира рентабилността на една млечна ферма,е поддържането на високо качество на продукцията. Това може да стане с оптимален млеконадой и с правилно съхраняване на млякото след издояване. За да могат фермерите да поддържат качеството в идеални граници, производителите на агро оборудване разработиха усъвършенствани съоръжения за съхранение и охлаждане на мляко с висока степен на ефективност, надеждност и контрол.

Съвременни решения за максимално добри резултати

Днес почти всяко животновъдно стопанство, занимаващо се с млекопроизводство и млекопреработка, има в техническата си база модерен резервоар за охлаждане и складиране на млечната си продукция. Капацитетът на контейнерите е различен, спрямо този на всяка една кравеферма, но принципът на работа и дизайнът на конструкциите са съвсем сходни.

Нека разгледаме преди всичко защо са нужни специални технологии и методи на съхранение на суровото мляко. В момента на издояването, млякото е с температура 35°С. Тя представлява идеална среда за развитието на болестотворни микроорганизми. Знаейки, че голяма част от микробите загиват при по-ниски температурни стойности, е логично млечната маса да се подложи на охлаждане, за да се предотврати влошаването на нейната микрофлора.

Идеалната температура за безопасен и продължителен престой на млякото е 4 - 6°С и стойностите трябва да се постигнат максимално бързо – по възможност веднага след постъпване в млечния резервоар. В противен случай ще се изгуби смисълът от пастьоризацията, тъй като стафилококовите бактерии не могат да се унищожат при този процес на обработка.

Охлаждането следва да се случи в рамките на следващите 2 – 3 часа, като ниската температура се поддържа до предаване на млякото на изкупвача или извозването му до пункта за изкупуване. Тук става въпрос за многоетапен процес, включващ филтриране, охлаждане и съхранение. Единствено по този начин може да се гарантира запазване на добрите качества на продукцията.

Как протичат процесите?

Охлаждането на суровото мляко се извършва в самия танк за съхранение, като за целта се използват различни технологични решения – директно изпарение на хладилен агент или с акумулиране на топлина. И в двата случая се отнема естествената топлина на течността, като при ендотермичния процес се касае за отнемане на големи топлинни количества, без обаче да се допуска заледяване.

Процесите се прекратяват автоматично след достигане на зададените температурни стойности, и се подновяват отново за кратко, когато температурата покаже отклонение от нормата с един градус. За да се постигне пълна автоматизация на процеса, съдържателните и охладителни танкове са оборудвани с прецизно електронно управление.

Електрониката позволява да се следят температурните стойности във всеки един момент. При всяко отклонение, системата подава звуков или светлинен сигнал. Избегнати са рискове за съхраняваното мляко, поради токови удари и прекъсване на електрозахранването. Автоматизираните процеси включват и пренасочване към автономен източник на електричество, в случай че отпадне централното електрозахранване.

Резервоарите за охлаждане и съхранение на мляко от ново поколение се произвеждат с различен обем на съхраняваните количества, за да се отговори на нуждите на малките, средни и свръх големите млечни ферми. Съществуват специализирани системи с капацитет от няколко тона, способни да удовлетворят изискванията на комплексите от сектор млекодобив и млекопреработка.

Наличието на такова съоръжение се изисква от всяко стопанство, което желае да продава своята продукция на пазара. То спада към неотменните санитаро-хигиенни изисквания, които всяка млечна ферма е задължена да изпълни.

Виж още